Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 01 augustus 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W. Baaij

Tekstgedeelte: Handelingen 9:1-2. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester. En begeerde brieven van hem naar Damaskus aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van dien weg waren, vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem.

Thema: De bekering van Saulus. 1e preek Deel A.
Het verband van de tekstwoorden. Een grote tegenstelling. De persoon van Saulus in zijn geboorte, afkomst, opvoeding en zijn verleden.

Uit: Verzamelde werken. Deel 3 (2020)

Liturgie: Ps.119:65; Tien Geboden; hand.8; Ps.68:13; Ps.74:18,19; Ps.33:6

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: 1 Korinthe 10:18-21. Ziet Israël dat naar het vlees is: Hebben niet degenen die de offeranden eten, gemeenschap met het altaar? Wat is het dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffier iets is? Ja ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren en niet Gode; en ik wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken en de drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heeren en der tafel der duivelen.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 30 Van de paapse mis. Van de vereisten der avondmaalgangers.
Het hemelbrede verschil tussen het Nachtmaal des HEEREN en de roomse Mis. De personen die wettig tot het Heilig Nachtmaal toetreden en wie als onwettigen daarvan te weren zijn.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie:Ps.97:4; Twaalf Artikelen; 1 Kor.10:14-22; Ps.116:5,7,11; Ps.25:7; Ps.139:14

2021-08-01 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`