Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 08 augustus 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W. Baaij

Tekstgedeelte: Handelingen 9:1-2. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester. En begeerde brieven van hem naar Damaskus aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van dien weg waren, vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem.

Thema: De bekering van Saulus. 1e preek Deel B.
Zijn tegenwoordig beleven, waaruit blijkt dat de zonden de mens beneden de beesten doet zinken. Zijn woede tegen Christus' discipelen. Satans list in het uitdrijven naar Damascus. Het doel waartoe hij daar heenging

Uit: Verzamelde werken. Deel 3 (2020)

Liturgie: Ps.17:4; Tien Geboden; Rom.8:18-39; Ps.119:34,36; Ps.111:2; Ps.36:2

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Matthéüs 16:19. En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 31 Van de sleutelen des hemelrijks. Wat er te verstaan is door de sleutels des hemelrijks. Hoe die sleutels voorzichtig te gebruiken zijn of hoe het hemelrijk daardoor geopend en gesloten wordt.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie:Ps.15:1; Twaalf Artikelen; Matth.16:1-20; Ps.101:1,6,7; Ps.73:14; Ps.65:1

2021-08-08 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`