Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Sinds 2009 wordt de Evangelisatie te Lekkerkerk door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting.
Op deze pagina kunt u de informatie vinden die wij jaarlijks op internet moeten publiceren ter behoud van de ANBI-status.


ANBI gegevens
Naam instelling : Evangelisatie Lekkerkerk
Naam statuten : Vereniging Nederlandsche Hervormde (Gereformeerde) Evangelisatie
Verkorte naam : Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie Lekkerkerk

Bankrekening   : Iban nr. NL03 RABO 0335 7239 85 t.n.v. Ned.Herv.Ger. Evangelisatie

RSIN/fiscaal nummer : 804404859
KvK-nummer : 40464722
E-mail adres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Internet adres : www.evangalisatielekkerkerk.nl
Adres kerkgebouw : Kerkweg 66, 2941 BN Lekkerkerk
Vestigingsadres : Zwanehof 4, 2941 PE Lekkerkerk
Telefoon nummer : 0180-662762 / 06-46211102

ANBI documenten
Financien       Activiteiten
2022              2022
2021              2021
2020              2020
2019              2019

 

Bestuur van de kerk
De leiding van de Evangelisatie is in handen van het verenigingsbestuur, bestaande uit twee bestuursleden. Zij vertegenwoordigen de vereniging en zijn gezamenlijk bevoegd.
In de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af. De bestuursleden regelen de kerkdiensten en behartigen de financiële belangen en andere verplichtingen.
Diverse praktische werkzaamheden wordt met inzet van vrijwilligers ingevuld.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Uitsluitend worden gemaakte onkosten vergoed. Voor de koster, interieurverzorgster en organiste bestaat wel een vergoedingsregeling.

Doelstelling en activiteiten
De Evangelisatie beoogt een kerkelijke gemeenschap te zijn. Als een openbaring van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor haar belijdenis is de Bijbel in de Statenvertaling en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften, zoals de Twaalf Artikelen van het geloof, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

De beleidsdoelstellingen van de Evangelisatie en de manier waarop deze invulling dienen te krijgen, liggen vast in de statuten van de vereniging. Op hoofdlijnen houdt dit praktisch in:
• het beleggen van kerkdiensten waarin de prediking plaatsvindt overeenkomstig Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.
• het doen van christelijke handreiking in diaconale ondersteuning van behoeftige leden en financiële bijdragen aan goede doelen en noodhulpacties.
Zie voor de aard en omvang van de activiteiten het Beleidsplanen het Verslag activiteiten 2022.

Financiele verantwoording
De Evangelisatie verwerft haar inkomsten vrijwel uitsluitend uit de opbrengst van kerkcollecten en van de giften van kerkgangers. Daarmee worden de uitgaven voor onderhoud en instandhouding van het kerkgebouw ruimschoots gedekt. Evenals de honoraria van de predikanten en de kosten van overige kerkbenodigdheden. Indien nodig worden de bestedingen voor diaconie, goede doelen en noodhulpacties mee gefinancierd vanuit de beschikbare reserves.
De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het betreffende boekjaar.

Zie voor de exploitatie- en begrotingscijfers de Staat van baten en lasten 2022

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`