Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Oorsprong
De Evangelisatie te Lekkerkerk is in 1923 opgericht. De oorspronkelijke doelstelling van deze vereniging was het bevorderen van de prediking van de zuivere Gereformeerde leer in de toenmalige Nederlands Hervormde Kerk te Lekkerkerk, onder andere door het houden van godsdienstoefeningen. 

In 1956 scheidde een deel van de kerkgangers zich af van de Evangelisatie en richtte een afdeling van de Gereformeerde Bond op. Deze gemeente komt thans bijeen als Hervormde Gemeente ’t Venster te Lekkerkerk. Door de kerkfusie in 2004 werd de gemeente onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Evenals de Nederlands Hervormde Kerk, welke sinds de fusie als Protestantse Gemeente te Lekkerkerk door het leven gaat. Ondanks deze ingrijpende ontwikkelingen mag de Evangelisatie er tot op heden nog zijn. 

Vereniging
- De Evangelisatie is een vereniging. Ze tracht zoveel mogelijk als een kerkelijke gemeente te functioneren. Veel gemeenteleden kerken al van jongs af aan in de Evangelisatie. Anderen zijn er later bij gekomen omdat ze er zich thuis gingen voelen. De meeste gemeenteleden behoren tot één van de reformatorische kerkverbanden. Voor de bediening van de sacramenten zijn ze in principe aangewezen op het kerkgenootschap waarvan zij lid zijn. Met medewerking van de betrokken kerkenraad wordt er soms een doopdienst of een huwelijksdienst in de Evangelisatie gehouden. Ook vinden er rouwdiensten plaats.
- De Evangelisatie wordt geleid door bestuursleden die niet in het ambt staan. Vanuit dat besef zoekt het bestuur ordelijk invulling te geven aan de leesdiensten. Op verzoek vindt ook pastoraal bezoek plaats.

Doel en opvatting
Kenmerkend voor de Evangelisatie te Lekkerkerk is het houden van de samenkomsten op zondag en in de weekdienst. Daarin staat het beluisteren van gesproken en gelezen predikaties centraal. De verkondiging van het eeuwig blijvend Woord als de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. In biddend opzien tot God, om Zijn gunst en zegen in voor- en tegenspoed; om vruchten van geloof en bekering; om toepassing door de Heilige Geest; om genade, opdat in Christus Jezus onze harten en zinnen bewaard mogen worden door de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Hem tot eer en onze zielen tot zaligheid. 

De toekomst van de Evangelisatie ligt in Gods handen. Hij werkt alle dingen naar de raad van Zijn wil. Die wetenschap geeft rust en vertrouwen. Hopelijk mag dit eenvoudige genademiddel bewaard blijven voor ons nageslacht. In Psalm 33 staat: Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid; de gedachten Zijn harten van geslacht tot geslacht. Dan geeft Gods Woord weer nieuwe moed en krachten. Gods welbehagen zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan, en daarmee ook de openbaring van Zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde.

Psalm 33 vers 6 berijmd:
Maar d' altoos wijze raad des HEEREN
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht;
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren;
't Blijft van geslachte tot geslacht.
Zalig moet men noemen,
Die hun Maker roemen
Als hun HEER en God;
't Volk, door Hem tevoren
Gunstig uitverkoren
Tot Zijn erv' en lot.

Kerkgebouw
Het oorspronkelijke gedeelte van het gebouw van de Evangelisatie stamt uit 1923. In 1972 werd de nieuwe aanbouw aan de westzijde in gebruik genomen. Deze bevatte ook een nieuwe consistoriekamer. De oude consistorie aan de oostzijde werd toen afgebroken. De kerkzaal biedt plaats aan circa 120 kerkbezoekers.

Orgel
In de Evangelisatie worden de 150 Psalmen en Enige gezangen in de berijming van 1773 gezongen. Voor de begeleiding van de samenzang wordt gebruik gemaakt van een pneumatisch pijporgel dat is opgesteld op de galerij van de kerkzaal. Het huidige Spiering orgel (1930) werd in 1941 in de Evangelisatie ingebouwd. In 2004-2005 werd het orgel grondig gerenoveerd. Tevens werd de orgelkas in de huidige kleuren geschilderd. 

De dispositie van het orgel is als volgt:

• Prestant 8’
• Gedekt 8’ (fluit)
• Viola 8’ (strijker)            
• Octaaf 4’ 
• Superoctaaf 
• Pedaalkoppel
• Tremulant
• Subbas elektronisch (toegevoegd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`