Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 13 november 2022

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Wulfert Floor

Tekstgedeelte: Lukas 18:9-14. En Hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelven vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en anderen niets achtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden: de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeer, staande, bad dit bij zichzelven: O God, ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

Thema: De farizeeër en de tollenaar.
De gelijkenis die Jezus sprak. De opgang van de farizeeër en de tollenaar in de tempel. De dankende roemtaal van de farizeeër 

Uit: Een verrassende nalezing. Twintig nagelaten oefeningen (1982)

Liturgie: Ps.95:1; Tien Geboden; Luk.18:1-17; Ps.92:3,7; Ps.19:7; Ps.36:1,3

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 16 vraag 41 en 42 Van des Heilands dood, begraving en nederdaling ter helle.

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.68:10; Twaalf Artikelen; Rom. 6; Ps.49:5,6; Ps.118:10; Ps.16:5,6

2022-11-13 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`