Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 20 november 2022

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Wulfert Floor

Tekstgedeelte: Lukas 18:13-14. En de tollenaar van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

Thema: De bede van de tollenaar.
Het gedrag van de tollenaar onder zijn gebed. Het gebed zelf. De uitspraak van Christus omtrent de tollenaar en alle andere zielen die zichzelf vernederen.

Uit: Een verrassende nalezing. Twintig nagelaten oefeningen (1982)

Liturgie: Ps.123:1; Tien Geboden; Luk.18:1-17; Ps.51:1,2; Ps.142:4,5; Ps.97:7

 

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Romeinen 7. Weet gij niet, broeders (want ik spreek tot degenen die de wet verstaan), dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft?

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 16 vraag 43 Van des Heilands dood, begraving en nederdaling ter helle.

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.140:7,8; Twaalf Artikelen; Rom. 7; Ps 51:6,7; Ps.130:4; Ps.19:7

2022-11-20 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`