Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 15 december 2022

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. D. Heemskerk

Tekstgedeelte: Lukas 1:41-45. En het geschiedde als Elisabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elisabet werd vervuld met den Heiligen Geest; en riep uit met grote stem, en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de Vrucht uws buiks. En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt? Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het Kindeken van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft; want de dingen die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.

Thema: Adventspredikatie. Geestelijke vreugde in God.
De bevestiging voor Maria. De verootmoediging in Elisabet. De verheerlijking door Johannes.

Liturgie: Ps.98:1,2; Twaalf Artikelen; Luk.1:26-45; Ps.132:7,11,12; Ps.130:3; Lofzang van Maria:2,3

 

       

 

  

 

2022-12-15 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`