Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 01 oktober 2023

10.00 -Leesdienst 

Schrijver: Hermann Friedrich Kohlbrugge 

Tekstgedeelte: Psalm 115:3. Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.

Thema: De almacht Gods.
Zoals Hij ons Zijn almacht geopenbaard heeft in de schepping van hemel en aarde. Zoals Hij door Zijn almacht al het geschapene draagt en onderhoudt. Zoals Hij ons die geopenbaard heeft in het werk der verlossing. Om ons dan ernstig af te vragen welke invloed dit op ons hart en op onze levenswandel behoort te hebben.

Uit: Schriftverklaringen Deel 16 (1970)

Liturgie: Ps.22:14; Tien Geboden; Psalm 115; Ps.115:1,2; Ps.33:5,6; Ps.69:14

        18.30 -Leesdienst  

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Jesaja22:14-25. Maar de HEERE der heirscharen heeft Zich voor mijn oren geopenbaard, zeggende: Indien ulieden deze ongerechtigheid verzoend wordt totdat gij sterft! zegt de Heere, de HEERE der heirscharen.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 31 vraag 84. Van de sleutelen des hemelrijks. 

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.74:3,4; Twaalf Artikelen; Jes.22:14-25; Ps.122:1,2; Ps.95:2; Ps.122:3

2023-10-01 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`