Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 08 oktober 2023

10.00 -Leesdienst 

Schrijver: Abraham Hellenbroek

Tekstgedeelte: Lukas 10:38-42. En het geschiedde als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe. En Jezus, antwoordende zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden

Thema: Het onderscheid tussen twee zusters. 
Jezus' ingang in Martha's huis. De onderscheiden betrachtingen van Maria en Martha in dat huis. Jezus' oordeel over hen beiden. 

Uit: Bijbelse keurstoffen Deel 3 (2009)

Liturgie: Ps.37:3; Tien Geboden; Luk.10; Ps.119:13,14; Ps.62:1; Ps.31:15,16

        18.30 -Leesdienst  

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Jeremia 6:1-17. Vlucht met hopen, gij kinderen van Benjamin, uit het midden van Jeruzalem, en blaast de bazuin te Thekóa en heft een vuurteken op te Beth-Chérem; want er kijkt een kwaad uit van het noorden, en een grote breuk.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 31 vraag 85. Van de sleutelen des hemelrijks. 

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Ps.123:1,2; Twaalf Artikelen; Jer.1:1-17; Ps.118:9,10; Ps.17:4; Ps.58:7,8

2023-10-08 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`