Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 05 november 2023

10.00 -Leesdienst 

Schrijver: Ds. Petrus van der Hagen

Tekstgedeelte: Lukas 18: 9-12. En Hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelven vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden; de een was een farizeër en de ander een tollenaar. De farizeër staande, bad dit bij zichzelven: O God, ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar, ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles,wat ik bezit

Thema: De hovaardige farizeeër.
Tot wie Christus spreekt. Het tweevoudig effect naar hun manier van doen. Een les getrokken uit deze gelijkenis.

Uit:Geschonken geschriften. Preken van oudvaders voor vandaag Deel 1 (2021)

Liturgie: Ps.139:14; Tien Geboden; Luk.18; Ps.12:1,2,3; Ps.24:2; Ps.119:1

        18.30 -Leesdienst  

Schrijver: Ds. W.C. Lamain

Tekstgedeelte: Matthéüs 22:23-46. Te dienzelven dage kamen tot Hem de sadduceeën, die zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden Hem.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 34 vraag 92 en 93. Van Gods wet. Van het eerste gebod. 

Uit: Troostrijk onderwijs. Heidelbergse Catechismus in 83 predikaties (2019)

Liturgie: Tien Geboden des Heeren: 1,2; Twaalf Artikelen; Matth.22:23-46; Ps.119:1,2; Ps.147:10; Ps.119:4

2023-11-05 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`