Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 21 februari 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. D.L. Aangeenbrug

Tekstgedeelte: Matthéüs 26:36-38.Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsémané, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat ik heenga en aldaar zal gebeden hebben. En met Zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedéüs, begon Hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij.

Thema: Lijdenspredikatie De borgtochtelijke gang van Christus, naar en in Gethsémané. De plaats die hier wordt genoemd: Gethsémané. De zielsbedroefdheid van Christus in Gethsémané. De levensles die God de Heere hier elk mens komt te geven.

Uit: De dood overwonnen. Tien preken (2002)

Liturgie: Ps.130:1; Tien Geboden; Matth.26:31-46; Ps.69:2; Ps.22:10; Ps.72:7

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: 1 Korinthe 15:3-4a. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; en dat Hij is begraven.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 16 Van des Heilands dood, begraving en nederdaling ter helle. De drie leerstukken. Hoe het geloof daaromtrent werkt.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.138:4; Twaalf Artikelen; 1 Kor.15:1-21; Ps.116:2,3; Ps.49:3; Ps.22:11

2021-02-21 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`