Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 28 februari 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Abraham Hellenbroek

Tekstgedeelte: Matthéüs 26:63-64. En de hogepriester antwoordende zeide tot Hem: Ik bezweer U bij den levenden God, dat Gij ons zegt of Gij zijt de Christus, de Zone Gods? Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels.

Thema: Lijdenspredikatie. Christus van de hogepriester bezworen, belijdt dat Hij is de Zone Gods.
De bezwering van de hogepriester. Het onverschrokken antwoord van de Zaligmaker

Uit: De Kruistriomf van Vorst Messias. 48 predikaties (2010)

Liturgie: Ps.25:9; Tien Geboden; Matth.26:47-68; Ps.89:15; Ps.89:16; Ps.97:5

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. J. Pannekoek

Tekstgedeelte: Matthéüs 27:8. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op den huidigen dag.

Thema: Lijdenspredikatie. Akeldama, of akker des bloeds.
Een vreselijk eindigend kwaad. Een eenparig schijnheilige raad. Een profetie-vervullende daad.

Uit: De stad Gods en haar Verlosser. Achttal preken (2014)

Liturgie: Ps.36:1; Twaalf Artikelen; Matth.27:1-10; Ps.69:7; Ps.140:12; Ps.30:1

2021-02-28 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`