Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 14 maart 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Alphonse Pierre Antoine du Cloux

Tekstgedeelte: Matthéüs 27:15-21. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welken zij wilden. En zij hadden toen een welbekenden gevangene, genaamd Barábbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welken wilt gij, dat ik u zal loslaten, Barábbas, of Jezus, Die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij Hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op den rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom om Zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben den scharen aangeraden dat zij zouden Barábbas begeren, en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: Welken van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Barábbas.

Thema: Lijdenspredikatie Jezus en Barábbas.
Het geschiedverhaal overdenken. Het lijden van de Heere Jezus in deze vernederende gelijkstelling nagaan. Met de toepassing eindigen.

Uit: Maak mij levend naar Uw woord. Twaalftal leerredenen. Lijdensstoffen (2014)

Liturgie: Ps.118:11; Tien Geboden; Matth.27:11-26; Ps.73:13; Ps.139:14; Ps.2:7

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Meinardus Antonides

Tekstgedeelte: Johannes 19:17. En Hij dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha.

Thema: Lijdenspredikatie Christus wordt uitgeleid naar Golgotha.
Het vonnis des doods door de Joden afgedwongen. De wrede vernederende voorbereiding van Zijn kruisiging.

Uit: Twaalftal uitgezochte lijdenspredikatiën (1979)

Liturgie: Ps.69:4; Twaalf Artikelen; Joh.19:1-17; Ps.38:12,16; Ps.35:11; Ps.89:20

2021-03-14 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`