Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 21 maart 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Petrus van der Hagen

Tekstgedeelte: Markus 15:22-28. En zij brachten Hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is, overgezet zijnde, Hoofdschedelplaats. En zij gaven Hem gemirreden wijn te drinken; maar Hij nam dien niet. En als zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure, en zij kruisigden Hem. En het opschrift Zijner beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING DER JODEN. En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde. En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.

Thema:Lijdenspredikatie Jezus Christus, en Dien gekruisigd.
Sommige dingen die de kruisiging zijn voorafgegaan. De kruisiging zelf met enige omstandigheden.

Uit: Verborgenheid der Godzaligheid. Derde deel. 42 predikaties (2006)

Liturgie: Ps.25:9; Tien Geboden; Mark.15:21-32; Ps.69:8; Ps.22:8; Ps.22:14

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Ds. C. Smits

Tekstgedeelte: Matthéüs 27:45-46. En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI? Dat is: Mijn God, Mijn God, Waarom hebt Gij Mij verlaten?

Thema: Lijdenspredikatie De diepste klacht van de Man van smarten.
Waardoor deze klacht wordt gedaan. De omstandigheden waarin deze klacht is geschied. De volheerlijke vrucht die deze klacht, dit lijden ten toon spreidt voor de Kerke Gods

Uit: Stervende gesproken. Zeven preken over de kruiswoorden (2021)

Liturgie: Ps.144:2; Twaalf Artikelen; Matth.27:33-46; Ps.88:4; Ps.89:16; Ps.22:1

2021-03-21 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`