Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 01 april 2021

19.00 - Kerkdienst

Predikant: Ds. D. Heemskerk

Tekstgedeelte: Lukas 23:47-49. Als nu de hoofdman over honderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al Zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die Hem te zamen gevolgd waren van Galiléa, en zagen dit aan.

Thema: Lijdenspredikatie Goede Vrijdag.
Getuigen op Golgotha. De belijdenis bij het kruis. Het verlaten van het kruis. Het zien op het kruis.

Liturgie: Ps.22:1,14; Twaalf Artikelen; Luk.23:33-56; Ps.89:16,20; Ps.118:11; Ps.3:4

 

 

 

2021-04-01 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`