Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 04 juli 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: George Frans Gezelle Meerburg

Tekstgedeelte: Lukas 12:54-57. En Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gijlieden: Er komt regen; en het geschiedt alzo. En wanneer gij den zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij: Er zal hitte zijn; en het geschiedt. Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet? En waarom oordeelt gij ook van uzelven niet hetgeen recht is?

Thema: Een opwekking om acht te geven op de tekenen des tijds.
Enige ogenblikken bij het verband en ware zin van onze tekstwoorden stilstaan. U bepalen bij de tekenen van de tijd, welke wij beleven. Met het verhandelde tot ons zelf in te keren.

Uit: Een opwekking om acht te geven op de tekenen des tijds (2021)

Liturgie: Ps.25:2; Tien Geboden; Luk.12:35-57; Ps.123:1; Ps.139:14; Ps.46:1

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Matthéüs 28:19. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 26 Van den Heiligen Doop.
De natuur van de Heilige Doop. Een nadere verklaring van de betekenende en verzegelde zaak. De grond van die leer der genade, die in de Doop betekend en verzegeld wordt.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.65:2; Twaalf Artikelen; Matth.28:16-20; Ps.32:1,3; Ps.51:4; Ps.79:4,7

2021-07-04 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`