Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 18 juli 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. M.A. Mieras

Tekstgedeelte: Psalm 138:2a. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven.

Thema: Het nederbuigen naar Zijn paleis.
Wie er nederbuigt. Met wat hij nederbuigt. Waartoe hij nederbuigt.

Uit: Doe wel bij Sion. Tien Preken (2018)

Liturgie: Ps.119:2; Tien Geboden; Psalm 138; Ps.130:3; Ps.138:1; Ps.84:1,6

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: 1 Korinthe 11:23-26. Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam, En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed; Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 28 Van het Heilig Avondmaal.
De uitwendige gedaante van dit verbondszegel, zowel in de tekenen als in de bediening. De inwendige verborgenheden van het Heilig Avondmaal, zowel in de betekenende , als in de bezegelende kracht.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Ps.68:10; Twaalf Artikelen; 1 Kor.11:17-34; Ps.23:1,2; Ps.85:4; Ps.42:1,5

2021-07-18 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`