Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Donderdag

Op 29 juli 2021

19.30 - Kerkdienst

Predikant: Ds. D. Heemskerk

Tekstgedeelte: Handelingen 9:1-6a. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester. En begeerde brieven van hem naar Damaskus aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van dien weg waren, vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij? En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?

Thema: De waarachtige bekering.
De oorzaak van deze bekering, De middelen tot deze bekering. De openbaring bij deze bekering. De gevolgen door deze bekering.

Liturgie: Ps.32:3,5; Twaalf Artikelen; Hand.9:1-20; Ps.25:2,5; Ps.25:3; Ps.42:4,5

 

 

2021-07-29 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`