Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.

Psalm 33:11

Zondag

Op 12 september 2021

10.00 -Leesdienst

Schrijver: Ds. W. Baaij

Tekstgedeelte: Handelingen 9:5b-9. En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen, die met hem over weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde; en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damaskus. En hij was drie dagen dat hij niet zag, en at niet en dronk niet.

Thema: De bekering van Saulus. 4e preek Deel A.
Het rechtsgeding met Saulus voortgezet. De nadere openbaring van de Rechter. De nadere overtuiging van Saulus. Saulus' grote ontsteltenis naar ziel en lichaam

Uit: Verzamelde werken. Deel 3 (2020)

Liturgie: Ps.103:1; Tien Geboden; Hand.26; Ps.32:2,5; Ps.34:9,10; Ps.2:6

18.30 -Leesdienst

Schrijver: Hermannus Ferré en Cornelis Brinkman

Tekstgedeelte: Exodus 20:7. Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdelijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdelijk gebruikt.

Thema: Catechismuspredikatie over Zondag 36 Van het derde gebod.
De inhoud van dit gebod. Enige nuttige aanmerkingen daaromtrent.

Uit: Heidelbergse Catechismus in 54 predikaties(2008)

Liturgie: Tien geboden des Heeren: 9; Twaalf Artikelen; Lev.24:10-23; Ps.141:2,3; Ps.145:1,2; Ps.33:11

2021-09-12 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Archief Kerkdiensten doorzoeken

Kerkdiensten

`Indien de Heere wil, en wij leven zullen,...`